2017/May/21

 

 

เจ็บกว่าการจากลา คือ...

..การจากกันโดยที่ไม่ได้ร่ำลา..

 

เจ็บกว่าการจากกันโดยที่ยังไม่ได้ร่ำลา คือ...

..การกลับไปหาไม่ได้อีกแล้ว..

 

 

ณ ปลายทาง.